Kalix Löjrom är ett unikt livsmedel som enbart kan utvinnas ur fisken siklöja fångad i Bottenvikens bräckta vatten. I Norrbottens skärgård finns en speciell miljö med rent vatten och låg salthalt, vilket siklöjan behöver för att kunna fortplanta sig. Området utgör världens största bräckvattenskärgård, genom att mineralrikt vatten från de stora nationalälvarna rinner ut i havet och omsätter havsvattnet vart tredje år.

Skyddad usprungsbeteckning EU-märkeNorrbottens Kustfiskares Producentorganisation, NKFPO, blev hösten 2010 ägare till Sveriges hittills enda ursprungsmärke för livsmedel. EU har tilldelat Kalix Löjrom det starkaste livsmedelsskyddet - Skyddad Ursprungsbeteckning. Det innebär att ”produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst avgränsat geografiskt område med en för området karaktäristisk metod”.

Endast rom från siklöja, fiskad och bearbetad inom kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå får kallas Kalix Löjrom. Både råvaror och produktion är till stor del beroende på områdets unika miljö. Miljön omfattar både naturliga faktorer och mänskliga traditioner knutna till området.

Fisken

Siklöja (Coregonus albula) är en liten laxfisk. Siklöjan blir sällan mer än 20 centimeter lång i Bottenvikens kalla, bräckta vatten. Siklöjan livnär sig på plankton, kräftdjur och insektslarver samt de mineraler som strömmar in i området från de stora älvarna. En honlöja väger cirka 20-30g. Dess rominnehåll är ca 3-5g, och storleken på äggen varierar under fiskeperioden från 0,8 mm i vecka 1 till 1,3 mm i vecka 5.

Some description

Hållbart fiske

Det yrkesmässiga fisket efter siklöja startar 20 september och pågår fyra till fem veckor. Kustfiskareförbundet har en självförvaltning av fiskeresursen. Fisket sker bara på vissa områden i skärgården. Ett begränsat antal licenser för trålfiske beviljas. Havs och Vattenmyndigheten och Sveriges Lantbruksuniversitet följer utvecklingen av fiskbeståndet och säkerställer att fisket sker på ett hållbart sätt.

Hantverket

I skymningen, när fiskebåtarna kommer i land, transporteras fångsten omedelbart till beredningslokalen.Det första som sker är att honlöjorna sorteras ut. Utbildad personal avlägsnar försiktigt rommen med sina flinka händer. Kunskapen om detta hantverk har gått i arv och man kan ofta se tre generationer av familjen i romberedningen.

Den mest kritiska delen av processen är sköljning och rengöring av rommen. Det är viktigt att noggrant rengöra rommen utan att skada den. När detta är färdigt torkas rommen och slutligen saltas den före infrysning. Den enda tillsatsen i Kalix Löjrom är 4% salt.

På bordet

Gastronomiska experter anser att Kalix Löjrom är enastående i sin konsistens, färg och smak. Men även i rent vetenskapliga termer är Kalix Löjrom unik i sitt mineralinnehåll.

Den kände vinspecialisten Rickard Juhlin uttrycker det så här: 
”Det som främst särskiljer Kalix Löjrom från annan rom är den extrema renheten och förfiningen med en liknande typ av mineralitet som man hittar i en bra champagne”.

Kalix Löjrom är en ofta förekommande delikatess på exklusiva middagar. Det svenska Kungahuset har en särskild kärlek till Kalix Löjrom. På Nobelbanketten, när världens blickar vänds mot Sverige, är Kalix Löjrom en återkommande förrätt. Det svenska Kocklandslaget missar sällan att använda denna delikatess vid sitt framgångsrika tävlande i den internationella gastronomin.

Some description


Kvalitetscertifierad Kalix Löjrom

Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation certifierar, som ägare av ursprungsmärket, leverantörer som får tillgång till ett sigill att sätta på förpackningarna. Detta sigill tillsammans med EU-märket garanterar att kunderna får en produkt som håller högsta kvalitet, att det är rätt produkt i förpackningen och att den passerat kvalitetsstyrda beredningar och kontroller. 

Some description