Norrbottens Kustfiskareförbund arbetar för att ta tillvara medlemmarnas intressen, där medlemmarna är bosatta i kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå.

Yrkesfisket har av tradition en stor tilltro till forskningen kring fisket, som är livsavgörande för ett långsiktigt hållbart fiske. 

Det småskaliga kustfisket är överlag en hotad näring som under 2000-talet har påverkats negativt av myndighetsbeslut som präglats av brist på kunskap om näringen och fisket, om fiskeansträngningen och beståndsutvecklingen mm. Verksamheten är hårt reglerad av förordningar, villkor och inskränkningar som medfört att yrkesfiskaren blir beroende av myndigheters och politikers oftast kortsiktiga beslut. Siklöjefisket undantaget, där fungerar självförvaltningen bra, men yrkesfisket känner tilltro till det europeiska initiativet kring Hållbart Fiske där näringen föreslås få självförvaltning av fler arter.

Ett annat hot mot fiskenäringen är den kraftiga ökningen av sälstammen. Sälarna är idag en betydligt större predator av fiskresursen än det samlade fisketrycket från yrkes- och fritidsfisket.

Yrkesfisket är en viktig förutsättning för landsbygdsutvecklingen och en levande skärgård. Alla yrkesfiskare är registrerade småföretagare, som enligt Fiskelagen ger dem rättighet att saluföra sina fiskeprodukter.

Trålfiske efter siklöja i Bottenviken är det första siklöjefisket i världen som blir MSC-certifierat. Det betyder att den goda matfisken siklöjan och delikatessen Kalix Löjrom får det blå miljömärket MSC för certifierat hållbart fiske.

Some description