Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation, NKFPO, arbetar för att ta tillvara medlemmarnas intressen.

Det småskaliga kustfisket är en hotad näring som under 2000-talet har påverkats negativt av myndighetsbeslut som präglats av brist på kunskap om näringen och fisket, om fiskeansträngningen och beståndsutvecklingen mm.

Verksamheten är hårt reglerad av förordningar, villkor och inskränkningar som medfört att yrkesfiskaren blir beroende av myndigheters och politikers, oftast kortsiktiga beslut.

Siklöjefisket undantaget, där fungerar självförvaltningen bra.

Kustfiskarna knyter förhoppningar till det europeiska initiativet kring Hållbart Fiske, där näringen föreslås få självförvaltning av fler arter.

Ett annat hot mot fiskenäringen är den kraftiga ökningen av sälstammen. Sälarna är idag en betydligt större predator av fiskresursen än det samlade fisketrycket från yrkes- och fritidsfisket.

Yrkesfisket är en viktig förutsättning för landsbygdsutvecklingen och en levande skärgård. Alla yrkesfiskare är registrerade småföretagare, som enligt Fiskelagen ger dem rättighet att saluföra sina fiskeprodukter.