Syftet med det projekt som bedrivs under 2013-2014 är att ta ett helhetsgrepp på fisket av siklöja inom ramen för Norrbottens Kustfiskareförbund och de 35 licensierade trålfiskare som är aktiva inom det utpekade område som är grunden för EU:s ursprungsmärkning av Kalix Löjrom. Målet är att utveckla marknaden för siklöjan.

Det handlar främst om att lyfta fram siklöjan som matfisk på olika plan, från fiskerinäringen till restaurangkunderna, och att därigenom öka avsättning så att produkten blir kommersiellt intressant för primärproducenter, grossister, matskribenter, sommeliers, kockar och restaurangägare.

Matfisken siklöja hämtas ur ”bifångsten” hanlöja som av tradition mestadels går till foderindustrin. Siklöjan anses vara för bra matfisk för att gå till foder så här har alla inblandade ett ansvar att förädla fångsterna på ett hållbart sätt. Om produkten ska bli kommersiellt intressant måste utvecklingssteg tas inom logistik, berednings- och förpackningsteknik. Då skapas rätt förutsättningar för ett marknadskoncept som restaurangnäringen känner är attraktivt.

Som ett led i det fleråriga kvalitets- och miljöarbetet är målet att MSC-certifiera siklöjefisket för att på så sätt få ett oberoende bevis på att fisket är välskött och uthålligt. Den processen ger fisket med dess produkter konkurrensfördelar på marknaden och försäkrar kunderna att den fisk de köper kommer från ett hållbart och välskött fiske.

En affärsmodell för både siklöja från Bottenviken och Kalix Löjrom utvecklas i samarbete med ledande intressenter inom Matlandet Sverige, Svenska Kocklandslaget, restaurang- och fiskgrossister.
Grunden är det arbete, som inletts av Norrbottens Kustfiskareförbund, med kvalitetsutveckling och certifiering av producenter av Kalix Löjrom. Med Kalix Löjrom som dörröppnare tar vi in matfisken siklöja på de fina matborden. 

Det är viktigt att till matupplevelsen bygga in mer spänning och storytelling kring siklöjan och löjrommen, inte minst kring det traditionsrika fisket till havs och  hantverksarbetet i fiskbodarna. Fisket är mytomspunnet, intressant och efterfrågat – och produkterna är starka varumärken som kan förädla vardagen för den regionala besöksnäringen.

Några konkreta aktiviteter i projektet

  1. Utveckla hantering och logistik för att bättre kunna ta hand om hanlöja
  2. Förfina förädlingstekniken av hanlöja till filéer för restaurang
  3. Kundanpassa förpackningar och presentation
  4. Samverka för sampling av siklöja till utvalda restauranger och kockar
  5. Öka kännedomen om och identifiera berättelser om produkten
  6. Utveckla recept till inspiration med fiskråvaran siklöja
  7. Genomföra inspirationsdagar för kockar, matskribenter och matturister
  8. Genomföra MSC-certifiering av trålfisket efter siklöja
  9. Inspirera försäljare av siklöja att MSC-certifiera spårbarheten
  10. Stärka sambandet Kalix Löjrom och matfisken siklöja från Bottenviken 

 

Ladda ner 

Faktabroschyr  Some description
Fakta om siklöjan (pdf) Receptsamling (pdf)