Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation, NKFPO, arbetar för att ta tillvara medlemmarnas intressen.

Det småskaliga kustfisket är en hotad näring som under 2000-talet har påverkats negativt av myndighetsbeslut som ibland präglats av brist på kunskap om näringen och fisket, om fiskeansträngningen och beståndsutvecklingen mm. Många beslut påverkar även den svenska livsmedelsstrategin negativt.

Verksamheten är hårt reglerad av förordningar, villkor och inskränkningar som medfört att yrkesfiskaren blir beroende av myndigheters och politikers, oftast kortsiktiga beslut.

Siklöjefisket undantaget. Där fungerar självförvaltningen, genom ett bra samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kustfiskarna knyter förhoppningar till det europeiska initiativet kring Hållbart Fiske, där näringen föreslås få självförvaltning av fler arter. även till den svenska livsmedelsstrategin med samhällsmålet att öka självförsörjningsgraden där yrkesfisket inom den blå näringen är en viktig produktionsresurs.

Ett annat hot mot fiskenäringen är den kraftiga ökningen av sälstammen. Sälarna är idag en betydligt större predator av fiskresursen än det samlade fisketrycket från yrkes- och fritidsfisket.

Yrkesfisket är en viktig förutsättning för landsbygdsutvecklingen och en levande skärgård. Alla yrkesfiskare är registrerade småföretagare, som enligt Fiskelagen ger dem rättighet att saluföra sina fiskeprodukter.